FOIA Veelgestelde vragen (2023)

Krachtens de Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) en de FOIA-gids en regels van het ministerie van 28 CFR 16.1 et seq. (Subdeel A), kan men toegang vragen tot openbare, niet-vrijgestelde dossiers die worden bijgehouden door het Executive Office for United States Attorneys (EOUSA) en/of individuele United States Attorneys' Offices (USAO's). Bezoek voordat u een verzoek indient onze "FOIA-bibliotheken", aangezien dergelijke documenten mogelijk gratis online beschikbaar zijn.

Als u denkt dat een van de 94 USAO's of EOUSA de door u gezochte gegevens bijhoudt, kunt u uw verzoek sturen naar:

Uitvoerend bureau voor Amerikaanse advocaten
FOIA/privacypersoneel
175 N Street, NE, Suite 5.400
Washington, DC 20530-0001

Online inzendingssite:https://eousafoia.usdoj.gov

Een FOIA-verzoek kan worden ingediend voor elk bureaurecord. Ook kunt u aangeven in welk formaat u de records wilt ontvangen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de FOIA bureaus niet verplicht om onderzoek voor u te doen, gegevens te analyseren, schriftelijke vragen te beantwoorden of records aan te maken in antwoord op een verzoek.

Er is geen specifiek formulier dat gebruikt moet worden om een ​​verzoek in te dienen. Het verzoek moet gewoon schriftelijk zijn, moet een redelijke beschrijving geven van de records die u zoekt en moet ook alle andere specifieke informatie bevatten die de component nodig heeft. We accepteren nu FOIA-verzoeken die elektronisch worden ingediend, hetzij per e-mail en/of fax. Bij het doen van uw verzoek dient u zo specifiek mogelijk te zijn bij het beschrijven van de documenten die u zoekt. Het is niet nodig dat u de naam of titel van een opgevraagd document opgeeft, maar hoe specifieker u bent over de documenten of soorten documenten die u zoekt, hoe waarschijnlijker het is dat EOUSA of de USAO's het kunnen vinden die verslagen.

Een FOIA-verzoek moet de gezochte specifieke documenten voldoende beschrijven, zodat onze medewerkers met een redelijke inspanning kunnen zoeken naar de gevraagde documenten (bijv. specifieke dossiers, enz.). Evenzo - om vertragingen bij de verwerking en kosten tot een minimum te beperken - gelieve aan te geven over welk USAO- of EOUSA-kantoor u een vraag heeft. Hoewel bepaalde administratieve gegevens worden bijgehouden door EOUSA, zijn dossiers niet gecentraliseerd in Washington, en lokale USAO's bewaren kopieën van bepaald gerechts- en procesmateriaal. Alle verzoeken om zaakdossiers moeten dus een zaaknaam, gerechtelijk arrondissement, indieningsdatum/-locatie en/of specifieke USAO('s) identificeren waar responsieve dossiers kunnen bestaan.

Als u gegevens over uzelf zoekt, moet u uw identiteit verifiëren. Deze verificatie is vereist om uw privacy te beschermen en om ervoor te zorgen dat privé-informatie over u niet op ongepaste wijze aan iemand anders wordt bekendgemaakt. Telkens wanneer u informatie over uzelf opvraagt, wordt u gevraagd om een ​​notariële verklaring of een verklaring ondertekend op straffe van meineed waarin staat dat u de persoon bent die u zegt dat u bent. U kunt aan deze eis voldoen door deze in te vullen en te ondertekenenFormulier DOJ-361. Als alternatief kunt u uw volledige naam, huidig ​​adres en geboortedatum en -plaats opgeven en ofwel (1) uw handtekening op uw verzoekbrief laten getuigen door een notaris, of (2) de volgende verklaring direct boven de handtekening op uw verzoek plaatsen brief: "Ik verklaar op straffe van meineed dat het voorgaande waar en correct is. Uitgevoerd op [datum]." Als u informatie over uzelf opvraagt ​​en een van deze procedures niet volgt, kan uw verzoek niet worden verwerkt.

Als u gegevens opvraagt ​​die betrekking hebben op een andere persoon en openbaarmaking van de gegevens inbreuk zou kunnen maken op de privacy van die persoon, zullen deze normaliter niet aan u worden bekendgemaakt. Als u bijvoorbeeld informatie zoekt waaruit zou blijken dat iemand anders (inclusief uw echtgeno(o)t(e) of een ander lid van uw naaste familie) ooit het onderwerp is geweest van een strafrechtelijk onderzoek of zelfs is genoemd in een strafdossier en u de betrokkene geen toestemming geeft of een bewijs van hun overlijden, zal DOJ in bijna alle gevallen reageren door te stellen dat het het bestaan ​​van responsieve wetshandhavingsdossiers "niet zal bevestigen noch ontkennen". Rechtshandhavingsinformatie over een levend persoon wordt alleen vrijgegeven zonder de toestemming van die persoon wanneer er geen inbreuk zou worden gemaakt op het persoonlijke privacybelang door de informatie openbaar te maken, zoals wanneer de informatie al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt, of in gevallen waarin het privacybelang van het individu weegt niet op tegen een groot openbaar belang bij openbaarmaking.

Wanneer EOUSA/FOIA uw FOIA-verzoek ontvangt, sturen we u een brief waarin we het verzoek bevestigen en er een trackingnummer aan toewijzen. Als er aanvullende informatie van u nodig is, zodat het kan beginnen met het verwerken van uw verzoek, nemen we contact met u op. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor als u vragen heeft over uw aanvraag. We zijn beschikbaar om u het FOIA-proces uit te leggen, informatie te verstrekken over de status van uw verzoek en om u anderszins te helpen begrijpen hoe uw verzoek wordt behandeld.

De tijd die nodig is om op elk verzoek te reageren, varieert afhankelijk van de complexiteit van het verzoek zelf en de achterstand van verzoeken die al in behandeling zijn bij EOUSA/FOIA. In sommige omstandigheden kunnen we op het verzoek reageren binnen de standaardtermijn die is vastgesteld door de FOIA, die twintig werkdagen of ongeveer een maand is. In de meeste andere gevallen kan er een langere periode nodig zijn voordat het verzoek kan worden afgehandeld. We krijgen jaarlijks duizenden aanvragen. Veel van deze verzoeken vereisen een regel-voor-regelcontrole van honderden of zelfs duizenden pagina's documenten. Hoewel we er alles aan doen om zo snel mogelijk op FOIA-verzoeken te reageren, kunnen we dit in sommige gevallen eenvoudigweg niet doen binnen de in de FOIA gespecificeerde periode van twintig dagen. Over het algemeen geldt dat als u een aanvraag doet voor een kleine hoeveelheid materiaal, we de aanvraag sneller kunnen verwerken als een "eenvoudige" aanvraag.

Wanneer we meer tijd nodig hebben om op uw verzoek te reageren, stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte en bieden we u de mogelijkheid om de reikwijdte van uw verzoek te wijzigen of te beperken. U kunt ook akkoord gaan met een ander tijdschema voor de verwerking van uw verzoek.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u recht hebben op een versnelde behandeling van uw verzoek. Bij het ministerie van Justitie zijn er vier specifieke situaties waarin een verzoek wordt versneld, wat betekent dat het zo snel mogelijk wordt behandeld.

 • Ten eerste wordt een verzoek versneld indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat het uitblijven van versnelde behandeling een bedreiging vormt voor iemands leven of fysieke veiligheid.

 • Ten tweede zal een verzoek worden versneld als de gevraagde informatie dringend nodig is om het publiek te informeren over een feitelijke of vermeende activiteit van de federale overheid, en als het wordt gedaan door een persoon die zich voornamelijk bezighoudt met het verspreiden van informatie aan het publiek.

 • Ten derde, als een persoon aanzienlijke rechten op een eerlijk proces zal verliezen, zal zijn of haar verzoek worden versneld. Een verzoek zal normaal gesproken niet worden bespoedigd alleen omdat de verzoeker in een gerechtelijke procedure te maken krijgt met een gerechtelijke termijn.

 • Ten slotte wordt een verzoek versneld indien het onderwerp van het verzoek een brede en uitzonderlijke media-aandacht heeft en de gevraagde informatie mogelijke vragen over de integriteit van de overheid inhoudt die het vertrouwen van het publiek aantasten. Beslissingen om op grond van deze vierde norm te bespoedigen, worden genomen door de directeur Public Affairs van het DOJ.

Als u denkt dat uw verzoek in aanmerking zou kunnen komen voor versnelde verwerking op grond van een van deze vier normen, moet u EOUSA/FOIA specifiek vragen om versnelde behandeling van uw verzoek. Als u dat doet, moet u een gecertificeerde verklaring overleggen waarin u uitlegt waarom u van mening bent dat uw verzoek in aanmerking komt voor een van de vier normen.

Er is geen initiële vergoeding vereist om een ​​FOIA-verzoek in te dienen, maar de FOIA voorziet in het in rekening brengen van bepaalde soorten vergoedingen in sommige gevallen.

Voor een typische aanvrager kan de component kosten in rekening brengen voor de tijd die nodig is om naar records te zoeken en om die records te dupliceren. Voor een typische aanvrager is er geen verandering gedurende de eerste twee uur zoektijd of voor de eerste 100 pagina's duplicatie.

U kunt altijd in uw verzoekbrief een specifieke verklaring opnemen waarin u het bedrag beperkt dat u bereid bent te betalen aan leges. Als u dit niet doet, gaat DOJ ervan uit dat u bereid bent vergoedingen te betalen tot een bepaald bedrag, momenteel $ 25. Als EOUSA/FOIA schat dat de totale kosten voor het verwerken van uw verzoek hoger zullen zijn dan $ 25, zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen van de schatting en u de mogelijkheid bieden om uw verzoek te verfijnen om de kosten te verlagen. Als u ermee instemt om vergoedingen te betalen voor het doorzoeken van documenten, houd er dan rekening mee dat u mogelijk dergelijke vergoedingen moet betalen, zelfs als de zoekopdracht geen responsieve documenten vindt of, als er documenten worden gevonden, zelfs als is vastgesteld dat ze volledig zijn vrijgesteld van openbaarmaking .

U kunt kwijtschelding van kosten aanvragen. Onder de FOIA zijn vrijstellingen van vergoedingen beperkt tot situaties waarin een aanvrager kan aantonen dat de openbaarmaking van de gevraagde informatie in het algemeen belang is, omdat het waarschijnlijk aanzienlijk zal bijdragen aan het publieke begrip van de operaties en activiteiten van de overheid en niet in de eerste plaats in het commerciële belang van de aanvrager. Verzoeken om kwijtschelding van vergoedingen van personen die documenten zoeken die op henzelf betrekking hebben, voldoen meestal niet aan deze norm. Bovendien is het onvermogen van een aanvrager om vergoedingen te betalen geen rechtsgrondslag voor het verlenen van kwijtschelding van vergoedingen.

Zodra we uw verzoek hebben verwerkt en eventuele kostenkwesties zijn opgelost, sturen we u een schriftelijk antwoord en zullen meestal alle documenten bevatten die aan u kunnen worden bekendgemaakt. In de antwoordbrief wordt u geïnformeerd of er informatie wordt achtergehouden op grond van een of meer van denegen uitzonderingen op de FOIA. De brief kan ook een melding bevatten dat het Congres speciale bescherming bood voor drie enge categorieën wetshandhavingsdossiers die dat wel zijnuitgeslotenvan de FOIA en maken dus geen deel uit van de reactie van het bureau. De bepalingen die deze records beschermen, worden "uitsluitingen" genoemd. De eerste uitsluiting beschermt het bestaan ​​van een lopend strafrechtelijk handhavingsonderzoek wanneer het onderwerp van het onderzoek niet weet dat het aanhangig is en redelijkerwijs kan worden verwacht dat openbaarmaking de handhavingsprocedures verstoort. De tweede uitsluiting is beperkt tot strafrechtelijke rechtshandhavingsinstanties en beschermt het bestaan ​​van gegevens van informanten wanneer de status van de informant niet officieel is bevestigd. De derde uitsluiting is beperkt tot de FBI en beschermt het bestaan ​​van buitenlandse inlichtingen- of contraspionage- of internationale terrorismegegevens wanneer het bestaan ​​van dergelijke gegevens geheim is. Records die onder een uitsluiting vallen, zijn niet onderworpen aan de vereisten van de FOIA. Dus wanneer een component op uw verzoek reageert, zal het zijn reactie beperken tot die records die onder de FOIA vallen. Als pagina's met informatie volledig zijn achtergehouden, specificeert de component gewoonlijk het aantal pagina's dat wordt achtergehouden of doet het een redelijke poging om het volume van de achtergehouden informatie in te schatten. Wanneer een pagina van een record gedeeltelijk wordt achtergehouden, zullen de achtergehouden delen van de pagina gewoonlijk specifiek worden gemarkeerd met de van toepassing zijnde vrijstellingen.

U kunt bezwaar maken als u niet tevreden bent met onze eerste reactie. In de reactie van het onderdeel wordt u gewezen op uw recht om administratief beroep in te stellen als deze een negatief besluit bevat. Alle beroepen moeten schriftelijk worden ingediend en gericht aan deBureau voor informatiebeleid.

Er is geen specifiek formulier of specifieke taal nodig om administratief beroep in te stellen. U dient te identificeren dat EOUSA/FOIA uw verzoek heeft afgewezen en het eerste verzoeknummer te vermelden dat we aan uw verzoek hebben toegewezen en de datum van de actie van het onderdeel. Het is niet nodig om kopieën van vrijgegeven documenten bij te voegen, tenzij deze betrekking hebben op een specifiek punt dat u aan de orde stelt in uw administratief beroep. U moet uitleggen tegen welke specifieke actie van de component u bezwaar maakt, maar u hoeft niet uit te leggen waarom u het niet eens bent met de actie van de component, tenzij uw uitleg de beslisser van het beroep helpt bij het nemen van een beslissing.

Administratieve beroepen van EOUSA/FOIA worden beoordeeld door een advocaat van het Office of Information Policy. De advocaat heeft normaal gesproken alle bestanden beschikbaar die betrekking hebben op de verwerking van uw verzoek en zal onafhankelijk bepalen of het onderdeel uw verzoek correct heeft afgehandeld.

Het Office of Information Policy kan verschillende acties ondernemen op uw administratief beroep. Het kan onze actie volledig bevestigen, in welk geval het vaak de reden zal identificeren waarom onze actie juist was. Als alternatief kan het een deel van onze actie bevestigen, maar anders het verzoek gedeeltelijk terugsturen zodat we verdere actie kunnen ondernemen. Ten slotte kan het onder bepaalde omstandigheden het verzoek in zijn geheel aan ons terugzenden voor verdere actie. Wanneer een zaak wordt terugverwezen, krijgt u de kans om opnieuw beroep aan te tekenen bij het Office of Information Policy als u in enig opzicht ontevreden bent over onze actie in voorarrest.

Tijdens het verzoekproces kunnen onze FOIA-contactpersonen u op verschillende manieren helpen, van met u samenwerken aan de reikwijdte van uw verzoek en de zoekopdrachten die zullen worden uitgevoerd, tot het regelen van een alternatief tijdsbestek voor het verwerken van uw verzoek, tot het verstrekken van informatie over de status van uw verzoek en het vergroten van uw begrip van het verzoekproces. Na ontvangst van een reactie kunt u bezwaar maken en het optreden van ons bureau onafhankelijk laten toetsen door OIP.

Daarnaast is er nu een kantoor opgericht binnen de National Archives and Records Administration genaamd deRijksvoorlichtingsdienst (OGIS), dat bemiddelingsdiensten aanbiedt aan FOIA-aanvragers als alternatief voor procesvoering. Het gebruik van de diensten van OGIS belet u niet om een ​​FOIA-rechtszaak aan te spannen.

Ten slotte biedt de FOIA aanvragers het recht om de actie van een bureau aan te vechten bij de federale rechtbank. Een federale rechter zal op uw verzoek een onafhankelijke beoordeling uitvoeren van de actie van het bureau. Voordat u een rechtszaak aanspant, moet u doorgaans eerst administratief beroep aantekenen.

De FOIA bepaalt dat agentschappen bij het verwerken van verzoeken alleen informatie mogen achterhouden als zij redelijkerwijs kunnen voorzien dat openbaarmaking een door een vrijstelling beschermd belang zou schaden, of als openbaarmaking bij wet verboden is. Instanties moeten ook overwegen of gedeeltelijke openbaarmaking van informatie mogelijk is wanneer zij vaststellen dat volledige openbaarmaking niet mogelijk is en zij moeten redelijke stappen ondernemen om niet-vrijgestelde informatie te scheiden en vrij te geven.

Mocht u nog vragen hebben over de afhandeling van VOB-verzoeken bij het Ministerie van Justitie, dan vindt u aanvullende informatie in deMinisterie van Justitie Freedom of Information Act Reference Guide.

FAQs

What if FOIA is not answered? ›

Track all time and response deadlines carefully. If the agency denies your request or does not respond within the required time period, you can appeal to the agency's FOIA Appeals Officer. If the agency sent you a denial letter, it should set out the agency's appeal procedures.

Why do FOIA requests get denied? ›

Q: Can my Freedom of Information Act (FOIA) request be denied? A: The FOIA permits agencies to protect certain types or categories of information from public disclosure. A request for records may be denied if the requested record contains information which falls into one or more of the nine exemptions.

What to do when a FOIA request is ignored? ›

An appeal is filed by sending a letter to the head of the agency and must identify the FOIA request that is being appealed.

How do I make a successful FOIA request? ›

Criteria
 1. It must be in writing and signed by the person making the request;
 2. It must state that the request is being made pursuant to the FOIA;
 3. It must reasonably describe the records being requested;
 4. It must state the category of the requester for fee purposes (i.e., commercial, media, educational, all other);

How hard is it to make a FOIA request? ›

If the information you want is not publicly available, you can submit a FOIA request to the agency's FOIA Office. The request simply must be in writing and reasonably describe the records you seek. Most federal agencies now accept FOIA requests electronically, including by web form, e-mail or fax.

How long does it take for a response from FOIA? ›

Under the statute, federal agencies are required to respond to a FOIA request within twenty working days, excluding Saturdays, Sundays, and legal holidays. This period does not begin until the request is actually received by the component that maintains the records sought.

How do I write a FOIA appeal? ›

FOIA Appeals
 1. Be in writing.
 2. Sent to the review official at the address and within the time limit provided in your denial letter.
 3. State reasons why you believe the FOIA exemption(s) cited do not apply to the records you requested, or give reasons why they should be released regardless of whether the exemption(s) apply.

Are emails subject to FOIA? ›

The FOIA does not exempt those using private computers from the requirements of the Freedom of Information Act. If an e-mail meets the definition of “public record,” then it may be subject to the FOIA regardless of the location where the e-mail originated.

What is the exemption 4 letter of the FOIA? ›

Exemption 4 of the FOIA protects "trade secrets and commercial or financial information obtained from a person [that is] privileged or confidential." (1) This exemption is intended to protect the interests of both the government and submitters of information.

What is partial denial for FOIA? ›

l. Partial Grant/Partial Denial – in response to a FOIA request, an agency decision to disclose portions of the records and to withhold other portions that are exempt under the FOIA, or to otherwise deny a portion of the request for a procedural reason.

What can be redacted from a FOIA request? ›

FOIA Privacy Act Rules for Redaction:
 • Records related solely to internal personnel rules and practices of an agency.
 • Personally identifiable information, particularly that information which is present in medical and financial records.
Feb 21, 2022

What do you say in a FOIA request? ›

Dear Sir/Madam: This is a request under the Freedom of Information Act. I request that a copy of the following document(s) be provided to me: [identify the documents as specifically as possible. i.e. all investigative records concerning ABC company, located at 555 Main Street, City, State, in the years 1997-1999.

Who files the most FOIA requests? ›

Five organizations lead the pack, accounting for more than 70% of all FOIA requests received and processed: the departments of Homeland Security, Justice, Defense and Agriculture, and the National Archives and Records Administration.

Why would someone make a FOIA request? ›

The FOIA gives U.S. citizens the right to access federal agency records so they can understand their government's operations and activities. The FOIA requires that all federal agencies disclose records to any person who makes a request in writing.

How many types of FOIA are there? ›

The National Archives and Records Administration (NARA) processes Freedom of Information Act (FOIA) requests for two distinct types of records: archival and operational. There are a few ways to make FOIA requests for archival and operational records — it starts with selecting the right type of record.

Why does FOIA matter? ›

The Freedom of Information Act (FOIA) provides public access to all federal agency records except for those records (or portions of those records) that are protected from disclosure by any of nine exemptions or three exclusions (reasons for which an agency may withhold records from a requester).

How long do you have to respond to a FOIA request in Illinois? ›

The public body must respond to your request within five business days. The government can comply with your request, deny it or ask for more time to more fully respond.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 24/10/2023

Views: 5923

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.